Sveisesikkerhet og risikoer ved sveising

Grunnen til at sikkerheten ved sveising er viktig, og hvordan du kan unngå de vanligste sveiserisikoene

Bruk alltid godkjent verneutstyr

Lysbuesveising medfører, som alle andre industriyrker, en rekke farer. Sveising er imidlertid en sikker prosess så lenge det foretas en grundig risikovurdering, nødvendige forholdsregler følges og det benyttes egnet verneutstyr. Bruk alltid godkjent sveisesikkerhetsutstyr.

Sterkt lys / ultrafiolett stråling ved sveising

En lysbue er det vi først og fremst forbinder med sveising, men bak lysets og gnistenes skjønnhet skjuler det seg også farer. Dersom du ser på lysbuen med ubeskyttede øyne, kan det gi permanent synsskade, og selv kort eksponering kan gi brannskade på øyets ytterste lag og føre til såkalt "sveiseblink" eller "sveiseblindhet". Ultrafiolett og infrarød stråling og synlige elementer, som varm sprut, kan skade øynene og gi forbrenninger på ubeskyttet hud.

Øyevern ved sveising

Sveiserens øyne krever effektiv og godkjent beskyttelse i form av en godkjent sveisemaske og sveiseglass. Kemppis ADF-glass (autoblend sveiseglass) og passive glass (godkjente fargede sveiseglass) for ansiktsvern har 100 % beskyttelse mot ultrafiolett stråling.

Sveisehjelm eller sveisemaske brukes ved sveising over lengre tid. Det finne en rekke modeller med ulike beskyttelsesklasse, vekt og balanse. Det er derfor viktig at du velger en modell og et beskyttelsesnivå som er egnet til din sveiseoppgave og dine behov. Sveisehjelmer eller sveisemasker med autoblend sveiseglass gjør arbeidet lettere og raskere under sveiseprosessen.

Lungebeskyttelse ved sveising

Ett alternativ er en sveisehjelm eller sveisemaske som er utstyrt med en ansiktstetning. Disse har et luftventilasjonssystem for ren luft som beskytter sveiseren mot daglig eksponering for skadelig giftig røyk og gass som inneholder karsinogene stoffer som er kreftfremkallende. Disse ventilasjonssystemene kalles åndedrettssystem for sveising og PAPR-systemer. Et komplett åndedrettsvern består av en filterenhet, et slangesett og en hjelm. Åndedrettsystem for sveising har offisiell klassifisering basert på beskyttelsesnivået – det vil si hvilken grad de stenger ut den forurensede luften i sveisemiljøet. Klassifiseringen er ikke kun basert på hvor effektivt filtreringssystemet er. Det er den totale målte kombinerte lekkasjevurderingen til åndedrettssystemet, og det kalles TIL-ytelsen (total indre lekkasje).

Kemppis Gamma GTH3-produktsortiment gir et maksimalt TIL-beskyttelsesnivå med en effektivitet på 99,8 %.

Bla gjennom Kemppis sikkerhetsutstyr for sveising

Sveisemasker med autoblend sveiseglass gjør arbeidet lettere og raskere under sveiseprosessen.

Giftig sveiserøyk og gasser

Vi puster normalt inn 4000 liter luft på et åttetimers skift. Samtidig kan en enkelt sveiser produsere opptil 40 gram luftbårne avgasser og partikler i timen. Sveiserøyk består av gasser og små partikler og kan inneholde mer enn 40 ulike stoffer som kommer fra det bearbeidede metallet, tilsettmaterialer eller fra overflater som maling og belegg. Sveiserøyk er farlig for menneskers helse, og uten beskyttelse kan små røykpartikler trenge dypt inn i lungestrukturen.

Videre kan eksponering for luftbåren forurensning og kreftfremkallende stoffer over lengre perioder føre til helseskade på sikt, blant annet kreft og luftveissykdommer. Yrkesrelaterte lungesykdommer kan forebygges ved å bruke riktig åndedrettsvern.

Hvis riktige sikkerhetsforholdsregler følges, kan eksponeringen for røyk og gasser kontrolleres:

 • Forsikre deg om at sveiseområdet er godt ventilert, slik at røyk og gasser holdes unna pustesonen og området generelt.
 • Sveisere skal alltid bruke et godkjent åndedrettssystem for sveising.

Arbeid i trange rom

Noen ganger kreves det at en sveiser arbeider i trange rom som f.eks. tanker og rør . Gasser og enkelte vanlige kjemiske reaksjoner kan minske eller til og med fortrenge oksygenet på slike trange steder. Vurder alltid om jobben kan utføres uten at sveiseren går inn i det avgrensede området. Risikovurdering må utføres før du arbeider i trange rom der oksygennivået i atmosfæren kan falle til under 17 %.

Hvis du trenger å utføre arbeid på et trangt sted:

 • Bruk godkjent åndedrettsvern for sveising eller friskluftsmaske.
 • Forsikre deg om at du er kjent med beredskapsplanen.
 • Ikke bruk oksygenforsyninger, siden dette er forbundet med svært stor brannfare.
 • Husk at de fleste sveisegasser, også alle passive gasser, er luktfrie og kan fortrenge pusteluften.
 • Forsikre deg om at dekkgasslangene og -kontaktene er godt forseglet.
 • Arbeid aldri alene.

 

Varme, brann og forbrenninger

Forekomst av brennbare materialer i arbeidsområdet er den vanligste årsaken til brann. Brannfaren reduseres hvis arbeidsområdet holdes fritt for brennbart materiale som tre og tekstiler. Husk at varme og gnister kan spre seg over store avstander.

Sørg alltid for å kjenne beredskapsplanen og plasseringen av brannslukningsapparater i tilfelle brann. Brannslukkere skal alltid være plassert i nærheten av sveiseområdet. Hvis det ikke er mulig å holde sveiseområdet helt rent, er det viktig å følge med på sveiseområdet under og i minst 60 minutter etter at sveisingen er avsluttet for å unngå at gnister forårsaker brann. Sveiseområdet kan også skilles fra omgivelsene med et brannbestandig teppe eller en metallplate.

Svært vanlige, men ikke nødvendigvis alvorlige sveiseskader, er forbrenninger som følge av sveisesprut. Dette kan gi brennmerker på huden. Hvis sveiserens hals og nakke ikke beskyttes ordentlig, kan UV-strålingen gi solforbrenning. Langvarig eksponering kan gi mer permanente skader. Beskytt alltid utsatte hudområder med passende klær.

Skader kan forebygges ved å bruke godkjent personlig verneutstyr (PPE) og dekke kroppen helt under sveisingen. Tykke hansker og brannsikker bekledning med lange ermer er grunnleggende utrustning for sveisere.

Elektrisk støt

Elektrisk støt utgjør en overhengende og alvorlig risiko for sveisere og kan forårsake alvorlige skader - til og med dødsfall. Det er måter å redusere risikoen for elektrisk støt på ved sveising:

 • Forsikre deg om at utstyret er kontrollert og fungerer som det skal. Ingen defekte deler skal brukes.
 • Bruk kun utstyr du er kjent med og som du vet hvordan du fungerer. Hvis du er usikker, skal du ikke arbeide med utstyret.
 • Reparasjon og vedlikehold av utstyr skal kun utføres av autoriserte verksteder.
 • Bruk bare rene og tørre sveisehansker. Ikke berør metalldelene til en elektrodeholder med hud eller våte klær.
 • Bruk klær som dekker kroppen din helt.
 • Bruk en tørr plattform, for eksempel en matte eller en trepall, slik at du ikke er i kontakt med våte eller ledende overflater.

 

Fysiske risikoer

Ergonomi er viktig, også innen sveising. En stor andel av ulykkene som rapporteres, skyldes at noen sklir, snubler eller faller. Ved sveising er det også fare for andre fysiske skader, for eksempel klemskader på tær eller fingre. Bruk av egnet personlig verneutstyr beskytter mot fysiske farer. Hørselvern og ørepropper beskytter mot støy. Hjelm beskytter hodet mot fallende eller skarpe gjenstander.

Et arbeidsmiljø som er rent og uten hindringer og farer gjør arbeidet enklere for sveiseteamet. Velg sveiseutstyr basert på behov, formål og arbeidsområde. Enkel forflytning av utstyret er et viktig kriterium, og det kan gjøre arbeidet raskere, sikrere og mer effektivt.

 

Farer ved sveiseprosesser i henhold til SFS-EN ISO 4063

Finn ut mer om sveiseprosesser

MIG/MAG-sveising

MIG/MAG-sveising

MIG-/MAG-sveising er en sveiseprosess der sveisetråd mates ved en innstilt hastighet gjennom en sveisepistol til et smeltebad beskyttet med dekkgass.

TIG-sveising

TIG-sveising

TIG-sveising er en manuell sveiseprosess som innebærer mating av sveisetråden for hånd til smeltebadet beskyttet med dekkgass.

Elektrodesveising

Elektrodesveising

Elektrodesveising (pinnesveising), også kjent som MMA-sveising eller SMAW, er en manuell lysbuesveiseprosess der en elektrisk lysbue dannes mellom en metallelektrode og arbeidsstykket.

Robotsveising

Robotsveising

Robotsveising eller automatisert sveising automatiserer sveiseprosessen. Robotsveising kan brukes i flere sveiseprosesser, f.eks. i MIG- og TIG-sveising.

Andre sveisemetoder

Andre sveisemetoder

Andre og mindre vanlige sveiseprosesser, f.eks. MIG-lodding og lasersveising, pulver/bue sveising, plasma-, punkt-, friksjons- og eksplosjonssveising.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner