GAMMA GTH 3 andningsskyddsystem

Support för GAMMA GTH3 XFA/SFA

GAMMA GTH3 XFA/SFA Bruksanvisningar
Bruksanvisningar
ADF SA, XA PDF-bruksanvisning
Multi-Charger 6 PDF-bruksanvisning
PFU Filters PDF-bruksanvisning

Support FAQ

Var kan jag få service av och/eller slitdelar till Kemppi-utrustning?

Service och slitdelar får du från närmaste Kemppi-återförsäljare. Se våra återförsäljare nära dig.

Hur hittar jag närmaste Kemppi-verkstad för reparationer?

Använd vår kartsökning

för att hitta närmaste serviceverkstad.

Your equipment FAQ

Varför ska man använda ett andningsskydd vid svetsning?

Farliga ämnen förekommer på svetsarbetsplatser och lämpliga andningsskydd bör användas för att skydda hälsan på både kort och lång sikt. Svetsrök och gaser alstras genom förångning av grundmaterialen, tillsatsmaterialen och beläggningarna på dem, skyddsgaser, färg och kemiska reaktioner från UV-ljus- och värmeprocesser i ljusbågen, inklusive föroreningar i luften från lösnings- och rengöringsmedel.

Exponering för svetsrök är en allvarlig yrkesrisk och kan vålla många hälsoproblem om den sker utan andningsskydd. UV-strålning som avges vid svetsning reagerar med syre och kväve i luften och bildar ozon och kväveoxider, som kan vara livshotande i höga koncentrationer och orsaka lungsjukdomar. I små koncentrationer irriteras näsa och hals.

En enda produktionssvetsare kan alstra 20–40 g svetsrök per timme, vilket motsvarar 35–70 kg svetsrök per år. Gränsvärden (OEL) för partiklar i svetsrök räknas i mg/m³, det vill säga rökkoncentrationen i luften mätt i milligram per kubikmeter luft. Vi rekommenderar att du vid vanlig svetsrök använder andningsskydd när gränsen 5 mg/m³ överstigs. Kontrollera Arbetsmiljöverkets normer och rekommendationer och säkerställ att Kemppi-andningsskyddet som du väljer uppfyller dina personliga behov.

Hur fungerar ett andningsskydd för svetsning?

Ett andningsskydd för svetsning består av en batteridriven fläkt/filterenhet (PAPR, Powered Air Purifying Respirator), en luftslang och en svetshjälm med inbyggd ansiktstätning. Fläkt/filterenheten har en fläktmotor som drivs av ett batteri. Den är försedd med ett partikelfilter eller en kombination av partikelfilter och gasfilter. Det finns också andningsskydd med tryckluftsregulator som använder ren och andningsbar tryckluft.

Den renade luften leds genom luftslangen till hjälmen och skapar ett övertryck innanför hjälmens skal och ansiktstätningen. Ett övertryck inuti svetshjälmen gör att det är lätt att andas och att förorenad luft inte kan tränga in i hjälmen. Det är ett andningsskydd med övertryck.

Hur länge räcker batteriet i Gamma- och Beta-andningsskydden?

PFU 210e är robust och tålig och har valbar fläkthastighet (160 eller 210 l/min) och batteri- och filterstatusindikatorer. Den kan användas med standardbatterier eller högkapacitetsbatterier. Litiumbatteritekniken ger korta laddningstider och effekten som krävs för att skydda med ett partikelfilter eller kombinationsfiltersatser med ett A1B1E1-gasfilter. När A1B1E1-gasfiltret används reglerar Smart Sense-tekniken automatiskt PFU 210e till luftflödet 160 l/min, vilket förlänger både filtrets och batteriets livslängd. Det snabbladdade batteriet förbättrar effektiviteten under arbetsskiftet eftersom du kan använda ett nytt batteri och partikelfilter i ungefär 8 timmar med ett SD-batteri eller 16 timmar med ett HD-batteri.

Vilken andningsskyddsmodell behöver jag vid svetsning av rostfritt stål?

Det finns inga allmänna regler för vilka filter som ska användas till specifika material. Valet av filter beror på många faktorer, t.ex. ytbehandling, materialets renhet och gasformiga föroreningar, t.ex. ozon. Ett kombinationsfilter (partikelfilter och gasfilter) ger alltid det bästa skyddet mot skadlig svetsrök och gas.

I vår katalog om svetssäkerhet finns en mer detaljerade tabell över filterenheter och kemikalier.

Hur ofta behöver filtret i en batteridriven fläkt/filterenhet bytas?

Den batteridrivna fläkt/filterenheten PFU 210e har ett automatiskt system för filterstatusindikering. En LED-lampa på panelen lyser rött, vibrationsmotorn startar och ett varningsljud hörs när filtret behöver bytas omedelbart. Det är klokt att hålla koll på färgen på LED-lampan på panelen. När den lyser orange är filtret ganska nära att täppas igen och behöver bytas. Om batteritiden börjar bli för kort kan det hjälpa att byta partikelfilter eller förfilter.

Hur vet man när det är dags att byta gasfilter i en batteridriven fläkt/filterenhet?

Till skillnad från partikelfiltret fångar gasfiltret inte upp partiklar (och täpps därför inte igen). Därför måste alltid ett partikelfiltret användas tillsammans med gasfiltret = ett kombinationsfilter. Ett luktprov är det enda sättet att ta reda på om ett gasfilter fortfarande filtrerar gaser som det ska. Om det går att känna att minsta lukt kommer in i svetshjälmen måste gasfiltret bytas omedelbart. Om den skadliga gasen är luktlös rekommenderas ett schema med regelbundna gasfilterbyten.

Vilken är skillnaden mellan standarderna TH2 och TH3?

De nominella gränsvärden (NPF, Nominal Protection Factor) som de europeiska standardorganisationerna har tilldelat en andningsskyddsklass (batteridriven fläkt/filterenhet eller tryckluftsansluten enhet som ansluts till en huva eller hjälm enligt standarden EN12941) baseras på testat luftinläckage i andningsskyddet. För TH2-certifierade andningsskydd för svetsning får luftinläckaget inte överstiga 2 %. För TH3-certifierade andningsskydd för svetsning får luftinläckaget inte överstiga 0,2 %. Alla Kemppis modeller av batteridrivna fläkt/filterenheter följer standarden EN12941, och deras klass är antingen TH2 eller TH3.

Vad är ett tryckluftsanslutet andningsskydd?

Ett tryckluftsanslutet andningsskydd är en friskluftssvetshjälm som försörjs med andningsluft från en kompressor. Tryckluftssystemet måste uppfylla lokala bestämmelser gällande kvaliteten på andningsbar luft.

Andningsskydd anslutna till andningsbar tryckluft som uppfyller EN 12021 definieras i EN 14594. Kemppis andningsskydd får bara användas i utrymmen där syrehalten överstiger 17 % och får inte användas som självständiga andningsapparater.

Vad är en batteridriven fläkt/filterenhet?

I en batteridriven fläkt/filterenhet (PAPR, Powered Air Purifying Respirator) renas andningsluften som kommer in i svetshjälmen av en batteridriven filterenhet (se ”Hur fungerar ett andningsskydd för svetsning?” ovan) eller ett system med andningsbar tryckluft (se ”Vad är ett tryckluftsanslutet andningsskydd?” ovan). De engelska begreppen Powered Air Respiratory Protector och Powered Air Purifying Respirator avser samma slags system och förkortas PAPR.

Är det inte billigare att köpa skyddsmasker av engångstyp än att köpa andningsskydd för svetsning?

Skyddsmasker av engångstyp är en billigare lösning om du bara ska svetsa då och då. Ofta skulle dock yrkessvetsare och annan produktionspersonal behöva använda en engångsmask per dag. Över tid skulle kostnaderna för sådana överstiga investeringskostnaden för en batteridriven fläkt/filterenhet eller ett tryckluftsanslutet system av god kvalitet, inklusive underhåll och filterbyten, för att inte tala om avfallsmängden som engångsmaskerna skulle ge. I regel skyddar en batteridriven fläkt/filterenhet andningen bättre och är bekvämare vid långvarig användning på grund av cirkulerande kylluft.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har vidare problem eller frågor.

Stäng

Tekniska data