Kemppi

Rättsligt meddelande

Användarvillkor för Kemppis webbsidor

Samtliga personer som öppnar och använder Kemppis webbsidor förbinder sig att beakta dessa användarvillkor. Inom ramarna för dessa användarvillkor betyder "Kemppi" alla företag som tillhör Kemppi Group och dess partnerföretag. Användning av webbsidorna medges ej såvida inte dessa användarvillkor godkänns.

© Copyright Kemppi Oy 2018. Med ensamrätt på webbsidornas innehåll.

Upphovsrätten avseende innehållet på dessa webbsidor (hädanefter "sidorna"), inklusive text, bilder, videor, dokument samt dess placering på sidorna, tillhör Kemppi. Med förbehåll för alla rättigheter som ej uttryckligen beviljas i dessa användarvillkor. Att kopiera, överföra, distribuera eller spara sidornas innehåll eller delar därav i någon som helst form är förbjudet såvida inte Kemppis skriftliga tillstånd har inhämtats i förväg (de punkter som anges i dessa användarvillkor undantagna).

Kemppis webbsidor får visas och utforskas per dator (eller motsvarande enhet), och delar därav får skrivas ut för användarens personliga bruk. Distribution av sidornas innehåll, även delar därav, är förbjuden, såvida inte Kemppis skriftliga eller funktionella samtycke inhämtats separat. Separata användarvillkor kan komma att tillämpas på enskilda dokument som inkluderas på Kemppis webbsidor. I sådana fall kan särskilda villkor som exempelvis dessa också tillämpas på dessa dokument.

Användning av sidorna och den information som finns på dessa är tillåten för privata, icke-kommersiella syften. Användning av pressmeddelanden och andra dokument avsedda för offentlig konsumtion inom ramarna för offentlig kommunikation är tillåten såvida informationens källa anges i samband med detta.

Kemppis webbsidor och dess innehåll utgör en tjänst som erbjuds användarna av Kemppis sidor. Kemppis webbsidor publiceras "i befintligt skick". Även om Kemppi strävar efter att säkerställa att informationen är korrekt och aktuell kan informationen ändå komma att innehålla oavsiktliga tekniska, fakta eller typografiska fel. Kemppi ger inga garantier för att sidorna kan användas fria från avbrott eller fel. Om du skulle upptäcka fel, vänligen informera då Kemppi om dessa på [email protected]. Kemppi förbehåller sig rätten att göra ändringar på sidorna eller att begränsa åtkomsten till dem efter eget tycke.

KEMPPI KAN UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER SPECIFIKA SKADOR/FÖRLUSTER ELLER INTÄKTSFÖRLUSTER FÖRORSAKADE AV ANVÄNDNING AV ELLER AVBROTT PÅ SIDORNA, DETTA ÄVEN OM KEMPPI INFORMERAS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR/FÖRLUSTER.

KEMPPI GER VARKEN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA GARANTIER FÖR ATT DE SIDOR (INKLUSIVE TREDJEPARTSSIDOR TILL VILKA DESSA SIDOR LÄNKAR) ELLER DEN SERVER SOM TILLHANDAHÅLLER DESSA INTE INNEHÅLLER NÅGOT SKADLIGT INNEHÅLL SOM EXEMPELVIS VIRUS, ANDRA LIKNANDE SKADLIGA PROGRAM ELLER ANDRA LIKNANDE FEL.

KEMPPIS ANSVARSSKYLDIGHETER UPPFYLLER OBLIGATORISKA REGELVERK I FINSK LAGSTIFTNING.

Kemppis webbsidor kan innehålla länkar till sidor som ägs eller drivs av tredje part. Om du vidarebefordras till sådana sidor måste du sätta dig in i samt godkänna eventuella användarvillkor som dessa sidor kan ha innan du börjar använda dem. När du vidarebefordras till länkade sidor bör du även godkänna att dessa sidor inte står under Kemppis kontroll, och Kemppi har heller inte möjlighet att påverka innehållet i det material som skapas eller publiceras. Kemppi kan ej åläggas något som helst ansvar för det material som finns på tredjepartssidor. En länk till tredje part utanför Kemppi som inkluderas på någon av Kemppis sidor innebär heller inte att Kemppi på något sätt stöder, marknadsför eller förespråkar aktuella sidor eller de produkter/tjänster som omnämns där.

Genom att skicka material till Kemppis server, till exempel via e-post eller via Kemppis webbsidor, godkänner samt bekräftar du att:

  • det material du skickar inte är illegalt eller på annat sätt olämpligt för publicering
  • att du, innan du skickar materialet, har vidtagit rimliga förebyggande åtgärder i syfte att hitta och avlägsna eventuella virus samt andra smittor eller destruktiva egenskaper som materialet kan innehålla
  • du äger materialet eller innehar obegränsad rätt att överföra det till Kemppi, samt att Kemppi får publicera materialet kostnadsfritt och/eller inkludera materialet eller delar därav i sina egna produkter utan ansvarsskyldighet eller betalningsskyldighet
  • du ej kommer att avkräva Kemppi något baserat på det material du skickar, och du förbinder dig att kompensera Kemppi för kostnader som kan komma att uppstå ur åtgärder som en tredje part kan initiera som ett resultat av det material du skickat. 
  • Kemppis kontrollerar ej innehållet i det material som användarna av Kemppis sidor skickar, samt bär heller inget som helst ansvar för det. 
  • Kemppi kan när som helst samt efter eget godtycke avlägsna material från sidorna som användarna skickat. 
  • "Kemppi" och namnen på de produkter som företaget tillverkar är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Kemppi Oy. Övriga omnämnda namn kan utgöra skyddade varumärken som tillhör respektive ägare. Åtkomst till våra sidor kan på inget som helst sätt tolkas, vare sig indirekt eller på annat vis, som en licens eller annan användarrättighet för ett varumärke som visas på sidorna, utan att Kemppis eller den tredje partens skriftliga tillstånd inhämtats i förväg.

Copyright © Kemppi Oy 2018. Med ensamrätt.

Stäng

Tekniska data