Kemppi

Ogłoszenie prawne

Warunki korzystania ze stron internetowych Kemppi

Poniższe warunki obowiązują wszystkie osoby odwiedzające strony internetowe Kemppi i z nich korzystające. W treści niniejszych warunków termin „Kemppi” oznacza wszystkie spółki należące do Kemppi Group, jak również ich partnerów. W razie braku zgody na niniejsze warunki zabrania się korzystania ze stron internetowych.

Copyright © Kemppi Oy 2017. Wszelkie prawa do zawartości stron internetowych zastrzeżone.

Prawa autorskie do zawartości tych stron internetowych (zwanych dalej zbiorczo „stronami”), łącznie z tekstem, grafiką, filmami, dokumentami i układem na stronie, stanowią własność Kemppi. Wszelkie prawa, które nie zostały wyrażone bezpośrednio w niniejszych warunkach użytkowania stron, są zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, przesyłania, rozpowszechniania lub zapisywania treści stron w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Kemppi, z wyjątkiem punktów podanych w niniejszych warunkach użytkowania stron.

Strony internetowe Kemppi można oglądać lub przeglądać za pomocą komputera (lub innego podobnego urządzenia), a ich fragmenty można drukować na potrzeby własne użytkownika. Zabrania się rozpowszechniania treści stron zarówno w całości, jak i w części bez uprzedniego uzyskania zgody Kemppi na piśmie lub w innej wiążącej formie. W stosunku do niektórych dokumentów publikowanych na stronach Kemppi mogą obowiązywać odrębne warunki użytkowania, które w takim przypadku są wiążące dla użytkownika.

Strony i informacje na nich zawarte są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego, a zatem niekomercyjnego. Dopuszcza się korzystanie z informacji prasowych i innych dokumentów przeznaczonych do publicznego wykorzystania pod warunkiem podania stosownego źródła pochodzenia tych materiałów.

Strony Kemppi wraz z zawartością stanowią usługę świadczoną przez właściciela na rzecz użytkowników rzeczonych stron internetowych. Strony Kemppi są publikowane w stanie widocznym na stronie. Mimo starań ze strony Kemppi, aby zachować poprawność i aktualność wszystkich publikowanych informacji, mogą one zawierać niezamierzone błędy techniczne, rzeczowe lub typograficzne. Kemppi nie gwarantuje, że korzystanie ze stron będzie przebiegać w sposób pozbawiony zakłóceń lub błędów. W przypadku zauważenia jakichkolwiek błędów prosimy o przesłanie informacji do autorów strony na adres [email protected]. Kemppi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronach lub ograniczania dostępu do nich bez uprzedniego powiadomienia.

FIRMA KEMPPI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ ZA STRATY DOCHODÓW WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB PRZERWY W KORZYSTANIU ZE STRON, NAWET JEŻELI ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA.

KEMPPI NIE UDZIELA NINIEJSZYM ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, ŻE STRONY (WRAZ Z UMIESZCZONYMI NA NICH ODNOŚNIKAMI DO STRON OSÓB TRZECICH) BĄDŹ SERWER, NA KTÓRYM ZOSTAŁY ONE UMIESZCZONE, NIE ZAWIERA SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA, NP. WIRUSÓW LUB PODOBNYCH ZŁOŚLIWYCH PROGRAMÓW, I INNYCH BŁĘDÓW.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY KEMPPI OGRANICZA SIĘ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZKOWEJ WYNIKAJĄCEJ Z PRZEPISÓW PRAWA FIŃSKIEGO.

Strony Kemppi mogą zawierać odnośniki do stron będących własnością osób trzecich lub przez nie zarządzanych. W przypadku przekierowania na tego rodzaju strony należy dokładnie przeczytać i zaakceptować wszelkie warunki korzystania z nich przed rozpoczęciem użytkowania. W przypadku przekierowania na strony, do których odnośniki zostały zamieszczone na stronach Kemppi, użytkownik winien również przyjąć, iż firma Kemppi nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi stronami i nie ma możliwości wpływania na treść materiałów utworzonych lub opublikowanych przez ich właścicieli. Kemppi nie ponosi odpowiedzialności za materiały znajdujące się na stronach osób trzecich. Umieszczenie na stronach Kemppi odnośnika do strony będącej własnością osoby trzeciej nie oznacza również, że firma Kemppi w jakikolwiek sposób wspiera, reklamuje bądź promuje rzeczone strony czy też produkty lub usługi tam opisywane.

Wysłanie jakichkolwiek materiałów na serwer Kemppi, czy to w postaci wiadomości e-mail, czy bezpośrednio poprzez strony, jest równoznaczne z akceptacją i potwierdzeniem przez użytkownika tego, co następuje:

  • Wysyłany materiał nie jest nielegalny ani w jakikolwiek inny sposób nieodpowiedni do publikacji na stronach.
  • Przed wysłaniem materiału użytkownik podjął odpowiednie środki, aby zlokalizować i skutecznie usunąć z niego ewentualne wirusy lub inne programy o złośliwym lub szkodliwym działaniu.
  • Materiał stanowi własność użytkownika lub użytkownik posiada nieograniczone prawo przekazania go firmie Kemppi w celu darmowej publikacji i/lub włączenia materiału w całości lub w części do własnej bazy produktów bez konieczności przyjmowania jakiejkolwiek odpowiedzialności bądź zobowiązań finansowych.
  • Użytkownik nie będzie zgłaszał jakichkolwiek żądań dotyczących wysłanych materiałów, a ponadto zobowiązuje się zwrócić firmie Kemppi wszelkie koszty, które mogłyby wynikać z podobnych działań rozpoczętych przez osoby trzecie w wyniku przesłania tych materiałów przez użytkownika. 
  • Kemppi nie weryfikuje zawartości materiałów nadsyłanych przez użytkowników stron ani nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności. 
  • Kemppi może według własnego uznania i w dowolnym momencie usuwać ze stron materiały pochodzące od użytkowników. 
  • Marka „Kemppi” oraz nazwy produktów oferowanych przez firmę stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe Kemppi Oy. Pozostałe nazwy pojawiające się na stronach mogą stanowić prawnie chronione znaki towarowe należące do odpowiednich właścicieli. Dostępu do stron firmy Kemppi nie należy w żaden sposób (bezpośrednio ani pośrednio) uznawać za udzielenie licencji lub innych praw użytkownika do znaku towarowego przedstawianego na stronach bez uprzedniego uzyskania przez użytkownika pisemnej zgody firmy Kemppi lub osoby trzeciej.

Copyright © Kemppi Oy 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zamknij

Dane techniczne