Kodeks postępowania

Kodeks postępowania Kemppi określa kluczowe zasady, którymi zawsze powinniśmy się kierować indywidualnie oraz jako cała organizacja.

Przesłanie od zarządu

Postępując odpowiedzialnie, zdobywamy zaufanie klientów i partnerów biznesowych. Budujemy je codziennie poprzez konsekwentne przestrzeganie naszych zasad. Każdy pracownik Kemppi odgrywa ważną rolę w umacnianiu zaufania i kształtowaniu solidnej kultury.

W naszych działaniach i decyzjach kierujemy się wartościami Kemppi: jakością personelu, odwagą, uczciwością i dążeniem do sukcesu, a także niniejszym Kodeksem postępowania. Każdy pracownik Kemppi, bez względu na pełnioną funkcję lub zajmowane stanowisko, musi znać Kodeks postępowania i go w praktyce stosować. Przestrzegamy prawa, jesteśmy uczciwi i szanujemy innych ludzi. Nie tolerujemy korupcji i jesteśmy wyczuleni na wszelkie przejawy niewłaściwego postępowania.

Od dostawców i partnerów Kemppi wymagamy przestrzegania Kodeksu postępowania dostawców oraz pilnujemy, aby stosowali oni praktyki zgodne z naszym Kodeksem postępowania. Kodeks postępowania dostawców stanowi część Ogólnych warunków Kemppi.

 

Kodeks postępowania

Wstęp

Kodeks postępowania Kemppi określa kluczowe zasady, którymi zawsze powinniśmy się kierować indywidualnie oraz jako cała organizacja. Wskazuje, jak mamy się zachowywać w praktyce, oraz określa zasady, którymi muszą się kierować wszyscy pracownicy Kemppi w całej organizacji. Reguluje również sposób organizowania współpracy z klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami i innymi podmiotami. Informuje interesariuszy i lokalne społeczności, kim jesteśmy i jak działamy.

Wszyscy muszą dokładnie wiedzieć, w jaki sposób Kodeks postępowania odnosi się do ich konkretnej pracy, i skrupulatnie go stosować w tym zakresie. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących któregokolwiek z tematów poruszanych w tym Kodeksie postępowania skontaktuj się ze swoim przełożonym lub z przedstawicielem Globalnego zespołu zarządzającego.

Nasz Kodeks postępowania bazuje na fundamentalnych wartościach jakości personelu, odwagi, uczciwości i dążenia do sukcesu. Kodeks postępowania przekłada te teoretyczne koncepcje na praktykę codziennych czynności i podejmowania decyzji.

 

Wartości Kemppi

W Kemppi kierujemy się następującymi wartościami:

 • Jakość personelu. Jesteśmy firmą technologiczną, której najważniejszym składnikiem są ludzie. Zespół osiąga sukces dzięki ścisłemu współdziałaniu, a praca zawsze powinna sprawiać radość! Fundamentem naszej silnej rynkowej pozycji jest solidna baza wartości.
 • Odwaga. Bycie prekursorem wymaga odwagi do kwestionowania obecnych praktyk oraz sprawdzania nowych i nieznanych rozwiązań. Opierając się na dotychczasowych dokonaniach, tworzymy coraz lepszą przyszłość. Mamy odwagę wyrażać swoje zdanie i stawiać czoła wyzwaniom, które wydają się niemożliwe do pokonania.
 • Uczciwość. Zawsze postępujemy uczciwie i dotrzymujemy obietnic. Przez uczciwość rozumiemy odpowiedzialność, stabilność i rzetelność wobec wszystkich interesariuszy. Kierujemy się wysokimi standardami moralnymi i zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Dążenie do sukcesu. Ambitne cele i chęć spełnienia oczekiwań motywują nas do osiągania jak najlepszych wyników. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc naszym klientom zrealizować ich cele. Pragnienie sukcesu i dalszego rozwoju sprawiają, że nigdy nie spoczywamy na laurach.

 

Zrównoważony rozwój

Nasza działalność jest zbudowana wokół koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wszystkie formy aktywności podporządkowaliśmy normie ISO9001. Wysokie standardy etyczne i właściwe postępowanie to kanon, którym wszyscy kierujemy się na co dzień. Etyka i ekologia to również aspekty, którymi staramy się wyróżniać w działalności na rynku międzynarodowym. Postępując właściwie, wzmacniamy zaufanie interesariuszy, budujemy długofalowe relacje, tworzymy wartość dodaną dla akcjonariuszy oraz pozostaniemy atrakcyjnym pracodawcą.

 • Przestrzegamy prawa i zasad etyki w biznesie. Zawsze respektujemy przepisy i regulacje mające zastosowanie do naszej działalności. Honorujemy nie tylko zobowiązania ustawowe, ale również ogólnie przyjęte normy etyczne. Także od naszych partnerów biznesowych i dostawców oczekujemy, że będą się kierowali tymi samymi standardami etyki.
 • Szanujemy prywatność wszystkich osób. Przestrzegamy regulacji dotyczących poufności i ochrony danych osobowych pracowników, partnerów biznesowych, kandydatów do pracy i klientów. Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy wyłącznie w dozwolonych celach i zgodnie z obowiązującym prawem. Wszyscy w Kemppi mamy obowiązek aktywnie dbać o ochronę danych.
 • Nie tolerujemy żadnych przejawów dyskryminacji ani nękania, a wszyscy nawzajem się szanujemy. Tworzymy atmosferę, w której każdy jest doceniany i godnie traktowany. Nie dyskryminujemy istniejących pracowników ani kandydatów, a wszystkich traktujemy sprawiedliwie w kwestiach związanych z zatrudnieniem, szkoleniem, rekrutacją, awansami, płacami, wynagrodzeniami i pozostałymi aspektami pracy. Nie tolerujemy molestowania seksualnego, terroryzowania ani innych form zastraszania. Nie wykorzystujemy ani nie wspieramy pracy dzieci ani pracy przymusowej.
 • Staramy się stworzyć miejsce pracy wolne od wszelkich przejawów nękania oraz innych obraźliwych i znieważających zachowań. Nękanie to wszelkie niepożądane zachowania werbalne, wizualne, fizyczne lub inne, które tworzą atmosferę zastraszania, obrażania lub wrogości w miejscu pracy.
 • Dbamy o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników. Nigdy świadomie nie narażamy pracowników na zagrożenia. Zapewniamy bezpieczne otoczenie, które sprzyja zadowoleniu z wykonywania służbowych obowiązków. Wszyscy mamy obowiązek troszczyć o bezpieczeństwo i jak najlepsze warunki pracy. Najłatwiej można to osiągnąć poprzez kierowanie się odnośnymi wytycznymi oraz bezzwłoczne zgłaszanie wszelkich incydentów związanych z bezpieczeństwem. Dbamy nie tylko o bezpieczeństwo fizyczne, ale również kondycję psychiczną i ogólne zdrowie pracowników.
 • Cenimy różnorodność. Według nas na różnorodność składają się indywidualne cechy każdej osoby: osobowość, styl życia, doświadczenie zawodowe, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna, wyznanie, płeć, wiek, narodowość, umiejętności itd. Staramy się promować różnorodność w procesach rekrutacji oraz później, przy rozwijaniu i aktywizowaniu pracowników na wszystkich szczeblach w organizacji. Konsekwentnie budujemy atmosferę otwartości w pracy, gdzie wszystkie cechy postrzegamy jako zalety.
 • Szanujemy zasadę swobodnego zrzeszania się pracowników. W pełni respektujemy prawo pracowników do przynależności do różnych organizacji i uczestniczenia w ich działaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Odpowiedzialne podejmowanie decyzji

Kierownictwo i pracownicy muszą brać na siebie odpowiedzialność za dokonywane wybory. Interes osobisty nigdy nie może być traktowany nadrzędnie względem interesów Kemppi. Sukces firmy zależy od jej dobrego imienia, dlatego wszyscy bez wyjątku musimy o nie dbać. Stosując na co dzień zasady przejrzystości, otwartości i szacunku wobec innych osób, umacniamy pozycję lidera w projektowaniu rozwiązań do spawania łukowego, dostarczając całą gamę zaawansowanych produktów, cyfrowych rozwiązań i usług firmom zajmującym się spawaniem przemysłowym, indywidualnym wykonawcom i wielu innym specjalistom, a nasza strategia działania jest doceniana przez partnerów, inwestorów i samych pracowników.

Nie przyjmujemy ani nie wręczamy łapówek. Upominki i wyrazy gościnności, które dajemy i otrzymujemy, zawsze służą konkretnemu celowi biznesowemu. Wartość upominków jest rozsądna i adekwatna do charakteru relacji biznesowej. Pracownikom nie wolno wręczać ani przyjmować upominków ani innych korzyści, które mogłyby wpłynąć na decyzje biznesowe albo mają znaczną wartość osobistą lub finansową. 

Unikamy konfliktów interesów, a wszystkie decyzje i transakcje muszą być podejmowane i zawierane w najlepszym interesie firmy. Decyzje nie mogą bazować na indywidualnych interesach. Przyjaciół i członków rodziny traktujemy jak każdego innego partnera biznesowego, a nasze osobiste relacje nie mogą wpływać na podejmowane decyzje. Musimy rozpoznawać potencjalne konflikty interesów i ich unikać. Nie podejmujmy decyzji, jeśli wiążą się lub mogą wiązać z konfliktem interesów. Wszelkie okoliczności, które mogą być postrzegane jako konflikt interesów, natychmiast zgłaszamy przełożonym, po czym rozstrzygamy sprawę z myślą o najlepszym interesie firmy.

Kemppi nie toleruje korupcji. Przestrzegamy wszystkich odnośnych przepisów antykorupcyjnych we wszystkich krajach i regionach, w których działamy.

Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji, czyli rywalizujemy rzeczowo, sprawiedliwie i poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Wszyscy nasi pracownicy muszą przestrzegać przepisów prawa, w tym o ochronie konkurencji, a także odnośnych regulacji i wewnętrznych wytycznych. Szanujemy własność intelektualną i wymogi dochowania poufności informacji.

 

Odpowiedzialność wobec akcjonariuszy

Dbamy o firmę, ponieważ stanowi ona majątek naszych akcjonariuszy. Każdy pracownik Kemppi ma obowiązek szanować firmowe informacje, prawa własności intelektualnej i pozostałe zasoby, tak aby utrzymać atrakcyjność inwestycyjną firmy.

Chronimy firmowe zasoby przed kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, utratą i uszkodzeniem. Do firmowych zasobów zalicza się sprzęt, maszyny, obiekty, surowce, podzespoły, wyroby gotowe, pojazdy itd. Zasobami są również wartości niematerialne i prawne, takie jak informacje poufne, prawa własności intelektualnej (patenty i znaki towarowe) oraz systemy informatyczne. Te same praktyki stosujemy do informacji ujawnianych nam przez klientów, dostawców i innych interesariuszy. Wszyscy pracownicy mają obowiązek dbać o poufność dokumentów, umów, tajemnic handlowych i informacji wewnętrznych. Informacje o firmie można ujawniać tylko wtedy, gdy istnieje ku temu wyraźny powód lub potrzeba.

Nie akceptujemy, nie promujemy ani nie wspieramy prania brudnych pieniędzy. Przestrzegamy przepisów i dobrych praktyk, które służą wykrywaniu prania pieniędzy i zapobiegania temu procederowi. Bezzwłocznie zgłaszamy wszystkie przypadki prania pieniędzy i podejrzane transakcje.

Informacje na zewnątrz przekazujemy w sposób odpowiedzialny, a nasze sprawozdania finansowe i pozostałe są rzetelne i odzwierciedlają stan faktyczny. Kemppi nie komentuje poufnych transakcji biznesowych, wydarzeń u konkurentów, relacji z klientami, umów ani innych transakcji z klientami bez wyraźnej zgody drugiej strony.

Nie wspieramy działalności, partii ani organizacji politycznych, w tym kampanii wyborczych poszczególnych kandydatów.

 

Pracownicy i zarząd             

Od każdego pracownika Kemppi oczekuje się następujących zachowań:

 • Przeczytanie i przestrzeganie Kodeksu postępowania.
 • Przejrzystość działań i podejmowanych decyzji.
 • Niewykorzystywanie swojego stanowiska, majątku firmy ani umów dla własnej korzyści.
 • Zgłaszanie podejrzeń naruszenia Kodeksu postępowania i wewnętrznych wytycznych.
 • Podczas wykonywania służbowych obowiązków nie można się znajdować pod wpływem alkoholu, środków wziewnych ani narkotyków.
 • W razie wątpliwości co do drogi postępowania należy poprosić o radę przełożonego lub przedstawiciela Globalnego zespołu zarządzającego.
 • Wszelkie domniemane lub faktyczne naruszenia Kodeksu postępowania należy zgłaszać przełożonemu, działowi kadr, audytorowi wewnętrznemu lub dyrektorowi finansowemu albo za pośrednictwem kanału zgłaszania nieprawidłowości: https://report.whistleb.com/fi/kemppi

Każda osoba na stanowisku kierowniczym Kemppi ma obowiązek przestrzegać wszystkich wymogów opisanych powyżej. Dodatkowo oczekuje się od niej następujących zachowań:

 • Służenie dobrym przykładem.
 • Budowanie pozytywnej atmosfery, w której członkowie zespołu mogą bez obaw zgłaszać uwagi i wątpliwości.
 • Omawianie wspólnie z zespołem Kodeksu postępowania, szczególnie punktów mających zastosowanie do codziennej pracy.
 • Uważne słuchanie pytań i wątpliwości na temat Kodeksu postępowania oraz udzielanie lub znajdowanie odpowiedzi. W razie potrzeby należy poprosić o pomoc.
 • Przełożeni mają obowiązek reagować na zachowania naruszające Kodeks postępowania
 • Wszelkie domniemane lub faktyczne naruszenia Kodeksu postępowania należy zgłaszać audytorowi wewnętrznemu lub dyrektorowi finansowemu albo za pośrednictwem kanału zgłaszania nieprawidłowości: https://report.whistleb.com/fi/kemppi

 

Przestrzeganie Kodeksu postępowania

Globalny zespół zarządzania i przełożeni w Kemppi mają obowiązek wdrażać Kodeks postępowania oraz rozpowszechniać o nim wiedzę. Z kolei każdy pracownik jest zobowiązany realizować zapisy Kodeksu postępowania w swoich codziennych służbowych obowiązkach. Globalny zespół zarządzania i członkowie kadry kierowniczej (przełożeni) muszą się kierować Kodeksem postępowania w swojej codziennej pracy oraz monitorować jego przestrzeganie przez szeregowych pracowników.

Zachęcamy pracowników, aby w razie wątpliwości kontaktowali się ze swoimi przełożonymi lub przedstawicielami Globalnego zespołu zarządzania.  

Wszelkie domniemane lub faktyczne naruszenia Kodeksu postępowania należy zgłaszać przełożonemu, audytorowi wewnętrznemu lub dyrektorowi finansowemu albo anonimowo za pośrednictwem kanału zgłaszania nieprawidłowości.

Nieprzestrzeganie Kodeksu postępowania oraz niezgłaszanie przypadków jego naruszania grozi sankcjami dyscyplinarnymi. Zgłoszenie dokonane w dobrej wierze nie skutkuje żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osoby zgłaszającej. Wszelkie zgłoszenia naruszeń Kodeksu Postępowania dokonywane w dobrej wierze są wnikliwie i niezależnie rozpatrywane. Zgłoszenia naruszeń są traktowane jako ściśle poufne, a osoba dokonująca zgłoszenia podlega ochronie.

Kodeks postępowania został zatwierdzony przez zarząd Kemppi Oy i w razie potrzeby jest na bieżąco aktualizowany.

Whistleblowing

Firma Kemppi przestrzega wysokich standardów etycznych. Korzystamy z usługi zgłaszania nieprawidłowości w celu promowania najwyższych norm etycznych i dbania o zaufanie klientów oraz interesariuszy.

Zamknij

Dane techniczne