Uppförandekod

Kemppis uppförandekod förklarar de nyckelprinciper som vi alla ska agera enligt, överallt, både som individer och som företag.

Meddelande från vår ledning

Genom att agera ansvarsfullt säkerställer vi att vi är en pålitlig partner för våra kunder och partners. Vi bygger förtroende varje dag genom att agera i enlighet med våra principer. Varje Kemppi-medarbetare spelar en viktig roll i att bygga förtroende och skapa en stark kultur.

Vår verksamhet och våra beslut vägleds av Kemppis värderingar: Människor, mod, integritet och framgång, samt denna uppförandekod. Varje Kemppi-medarbetare måste känna till uppförandekoden, oavsett jobb eller befattning, och måste också agera enligt den. Vi följer lagen, och vi är ärliga och respektfulla. Vi har nolltolerans mot korruption och är uppmärksamma på felaktigt uppträdande.

Vi har förbundit Kemppis leverantörer och partners till att följa uppförandekoden för leverantörer och ser till att de följer praxis som är förenliga med vår uppförandekod. Uppförandekoden för leverantörer är en del av Kemppis allmänna villkor.

 

Uppförandekod

Introduktion

Kemppis uppförandekod förklarar de nyckelprinciper som vi alla ska agera enligt, överallt, både som individer och som företag. Den vägleder vår verksamhet i praktiken och innehåller alla principer som varje medarbetare på Kemppi måste följa i hela organisationen. Den definierar också hur vi hanterar våra affärsrelationer med kunder, affärspartners, medarbetare och andra intressenter. Den beskriver vilka vi är och hur vi arbetar för våra intressenter och de samhällen där vi verkar.

Alla måste se till att de förstår hur uppförandekoden är kopplad till deras arbete, och agera enligt den. Om du har några frågor om något av de ämnen som behandlas i denna uppförandekod, kontakta din arbetsledare eller en medlem av den globala ledningsgruppen.

Vår uppförandekod är baserad på våra värderingar om människor, mod, integritet och framgång. Uppförandekoden gör våra värderingar till en konkret del av vår dagliga verksamhet och vårt beslutsfattande.

 

Kemppis värderingar

Kemppis värderingar är följande:

 • Människor. Vi är ett teknikföretag som drivs av människor. Ett vinnande team skapas genom att arbeta tillsammans, och det ska alltid finnas glädje i arbetet! En stark värdegrund är grunden för vår framgång.
 • Mod. Att vara en föregångare kräver att vi har modet att ifrågasätta nuvarande praxis och att prova det nya och okända. Vi lär oss av det förflutna för att skapa en bättre framtid. Vi har modet att säga vad vi tycker och att möta utmaningar som verkar omöjliga.
 • Integritet. Vi agerar alltid med integritet och håller våra löften. För oss betyder integritet ansvar, kontinuitet och ärlighet gentemot alla våra intressenter. Vi agerar i enlighet med höga moraliska normer och principerna för hållbarhet.
 • Framgång. Höga mål och viljan att leverera motiverar oss till att prestera på topp. Vi gör allt vi kan för att hjälpa våra kunder att lyckas. Viljan att lyckas och växa inspirerar oss att nå ännu bättre resultat.

 

Hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Vi använder ISO9001-standarden som vägledning för vår verksamhet. Etisk kultur och att göra rätt är en del av vår dagliga verksamhet. Etisk kultur och hållbarhet är också faktorer som särskiljer vårt företag när vi verkar på globala marknader. Genom att göra det rätta stärker vi intressenternas förtroende för oss, bygger långsiktiga partnerskap, skapar värde för våra aktieägare och förblir en attraktiv arbetsgivare.

 • Vi följer lagar och principer om etiska affärsmetoder. Vi agerar alltid i enlighet med den lag och de regelverk som gäller för vår verksamhet. Utöver tillämplig lag följer vi allmänt vedertagna etiska standarder. Vi förväntar oss också att våra affärspartners och leverantörer delar och följer samma etiska standarder.
 • Vi respekterar integritetsskyddet. Vi respekterar integriteten och skyddet av personuppgifter, oavsett om det är personuppgifter för anställda, affärspartners, arbetssökande eller kunder. Vi samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter endast för de tillåtna ändamålen i enlighet med tillämplig lagstiftning. Implementeringen av dataskydd på Kemppi är ett ansvar för alla som arbetar på Kemppi.
 • Vi tolererar inte diskriminering eller trakasserier och behandlar människor med respekt. Vi upprätthåller en arbetsmiljö där människor värderas och bemöts med respekt. Vi diskriminerar inte eller behandlar medarbetare eller arbetssökande orättvist i frågor om anställning, utbildning, rekrytering, befordran, löner och ersättningar eller andra aspekter av anställning. Vi har nolltolerans mot sexuella trakasserier, mobbning och andra hot. Vi varken använder eller stödjer barn- eller tvångsarbete.
 • Vi strävar efter att ge våra anställda en arbetsmiljö fri från trakasserier och annat kränkande eller respektlöst beteende. Trakasserier är all oönskad verbal, visuell, fysisk eller annan typ av aktivitet som skapar en hotfull, kränkande eller fientlig arbetsmiljö.
 • Vi stödjer säkerhet och välbefinnande på jobbet. Vi kompromissar aldrig med våra medarbetares säkerhet. Vi ser till att våra medarbetare har en säker arbetsmiljö som stödjer deras välbefinnande. Vi är alla ansvariga för att befrämja säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Detta uppnås bäst genom att följa gemensamma riktlinjer och genom att omedelbart rapportera eventuella säkerhetsincidenter. Utöver den fysiska säkerheten strävar vi efter att befrämja våra medarbetares psykiska välbefinnande och hälsa.
 • Vi värdesätter mångfald. Enligt vår uppfattning består mångfald av varje persons individuella egenskaper: Personlighet, livsstil, arbetslivserfarenhet, etniskt ursprung, sexuell läggning, religion, kön, ålder, nationalitet, färdigheter och andra egenskaper. Vi strävar efter att befrämja mångfald vid rekrytering och när vi utvecklar och engagerar vår personal på alla nivåer i organisationen. Vi strävar efter att säkerställa en inkluderande arbetsmiljö där individuella egenskaper värderas som styrkor.
 • Vi respekterar våra anställdas föreningsfrihet. Vi respekterar våra anställdas rätt att tillhöra och delta i föreningar i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Ansvarsfullt beslutsfattande

Ledning och personal måste ta ansvar för de val de gör. Personligt intresse får aldrig gå före Kemppi. Vår framgång beror på vårt rykte, och det är allas ansvar att vårda det. Genom att agera på ett transparent, öppet och respektfullt sätt säkerställer vi att vi förblir designledaren inom bågsvetsning och levererar hela vårt utbud av avancerade produkter, digitala lösningar och tjänster till yrkespersoner, från industrisvetsföretag till enskilda entreprenörer, och att vårt förhållningssätt värdesätts av både partners, investerare och medarbetare.

Vi tar inte emot eller ger mutor. De gåvor och representation vi ger och tar emot stödjer alltid ett tydligt affärsmål. Gåvors värde är rimligt, och de är lämpliga för affärsrelationens karaktär. Medarbetare får inte ge eller ta emot gåvor eller andra förmåner som kan påverka affärsbeslut eller ha betydande personligt eller ekonomiskt värde. 

Vi undviker intressekonflikter, och alla beslut och transaktioner måste göras i företagets bästa intresse. Beslut får inte baseras på individuella intressen. Vi behandlar vänner och familj som alla andra affärspartners, och våra personliga relationer får inte påverka våra beslut. Vi måste identifiera och undvika intressekonflikter och avstå från att fatta beslut som innebär eller kan innebära en intressekonflikt. Vi rapporterar omedelbart alla omständigheter som kan uppfattas som en intressekonflikt till arbetsledaren och löser ärendet i företagets bästa intresse.

Kemppi har nolltolerans mot korruption. Företaget följer alla relevanta antikorruptionslagar i alla jurisdiktioner där det är verksamt.

Vi tror på rättvis konkurrens, vilket innebär att konkurrera ärligt, rättvist och i enlighet med tillämpliga lagar. Alla våra medarbetare måste följa lagen, inklusive konkurrenslagar, förordningar och interna riktlinjer. Vi respekterar immateriella rättigheter och konfidentiell information.

 

Ansvar gentemot aktieägare

Ett ansvarsfullt förhållningssätt skyddar aktieägares värden. Varje Kemppi-medarbetare är ansvarig för att respektera företagets information, immateriella rättigheter och tillgångar för att det ska förbli ett tillförlitligt investeringsobjekt.

Vi skyddar företagets tillgångar från stöld, missbruk, förlust och skada. Företagets tillgångar innefattar fysiska tillgångar som utrustning, maskiner, lokaler, råvaror, komponenter, färdiga produkter, fordon och andra företagstillgångar. Företagets tillgångar innefattar också immateriella tillgångar såsom konfidentiell information, immateriella rättigheter (patent och varumärken) och informationssystem. Vi tillämpar också samma praxis på information som lämnas till oss av våra kunder, leverantörer och andra intressenter. Alla medarbetare måste säkerställa sekretessen för dokument, kontrakt, affärshemligheter och intern information. Uppgifter om företaget får inte lämnas ut utan tydlig anledning eller behov.

Vi tolererar inte, främjar eller stödjer penningtvätt. Vi följer lagar och god praxis för att förhindra och upptäcka penningtvätt och för att rapportera alla penningtvättsincidenter och misstänkta transaktioner.

Vi kommunicerar ansvarsfullt och vår finansiella och annan kommunikation håller hög kvalitet. Kemppi kommenterar inte konfidentiella affärstransaktioner, konkurrenters angelägenheter, kundrelationer, kontrakt eller andra kundtransaktioner utan kundens medgivande.

Vi stödjer inte politiska aktiviteter, politiska partier eller organisationer, inklusive valkampanjer för enskilda kandidater.

 

Medarbetare och ledning             

Följande förväntas av varje Kemppi-medarbetare:

 • Läsa och följa uppförandekoden.
 • Vara transparent i sitt agerande och beslutsfattande.
 • Inte använda sin position, företagets egendom eller kontrakt för egen fördel.
 • Påtala sina farhågor om överträdelser av uppförandekoden och interna riktlinjer.
 • Under arbetet får du inte använda eller vara påverkad av alkohol, inhalationsmedel eller droger.
 • Fråga din arbetsledare eller en medlem av den globala ledningsgruppen om råd i situationer där du inte är säker på hur du ska agera.
 • Rapportera eventuella misstänkta eller faktiska överträdelser av uppförandekoden till din egen arbetsledare, HR, internrevisorn, CFO eller via visselblåsningskanalen: https://report.whistleb.com/fi/kemppi

Varje Kemppi-arbetsledare förväntas efterleva allt ovanstående. Gör dessutom följande:

 • Föregå med gott exempel.
 • Befrämja en god atmosfär där teammedlemmarna vågar uttrycka sina tankar och funderingar.
 • Diskutera uppförandekoden med ditt team, särskilt de avsnitt som är relevanta för det dagliga arbetet.
 • Lyssna noga, försöka att svara på eller hitta svar på frågor och funderingar om uppförandekoden. Be om hjälp om du behöver det.
 • Arbetsledaren har ett ansvar att ta itu med beteenden som bryter mot uppförandekoden
 • Rapportera eventuella misstänkta eller faktiska överträdelser av uppförandekoden till internrevisorn, CFO eller via visselblåsningskanalen: https://report.whistleb.com/fi/kemppi

 

Efterlevnad av uppförandekoden

Kemppis globala ledningsgrupp och arbetsledare är ansvariga för att implementera och kommunicera uppförandekoden. Varje medarbetare är personligen ansvarig för att implementera uppförandekoden i sitt dagliga arbete. Den globala ledningsgruppen och arbetsledare är ansvariga för att följa uppförandekoden i det dagliga arbetet och övervaka att den följs.

Vi uppmuntrar medarbetare att kontakta arbetsledare eller medlemmar av den globala ledningsgruppen i tveksamma fall.  

Eventuella misstänkta eller faktiska överträdelser av uppförandekoden måste rapporteras till din egen arbetsledare, internrevisorn, CFO eller anonymt via visselblåsningskanalen.

Disciplinära åtgärder kan vidtas för överträdelser av uppförandekoden eller underlåtenhet att rapportera en överträdelse. En anmälan som görs i god tro leder inte till några negativa konsekvenser för den som anmäler. Alla anmälningar om överträdelser av uppförandekoden som görs i god tro kommer att behandlas noga och oberoende. Anmälningar om överträdelser behandlas strikt konfidentiellt samtidigt som den som anmäler skyddas.

Uppförandekoden har godkänts av Kemppi Oy:s styrelse och uppdateras vid behov.

Visselblåsning

Kemppi följer höga etiska standarder. Vi använder Visselblåsnings-tjänsten för att främja hög affärsetik och upprätthålla våra kunders och intressenters förtroende för vår verksamhet.

Stäng

Tekniska data