Elektrodsvetsning/MMA

Tillämpningar, utrustning, elektroder och tekniker för elektrodsvetsning

Grunderna i elektrodsvetsning/MMA

Elektrodsvetsning, även kallat manuell metallbågssvetsning (MMA-svetsning), är en manuell svetsprocess i vilken en svetstråd i elektrodhållaren tjänar som svetselektrod. Ljusbågen brinner mellan tråden och arbetsstycket.

MMA-svetsningen skiljer sig från andra svetsmetoder genom att svetstråden förkortas kontinuerligt vartefter svetsningen fortskrider. Vid TIG- och MIG/MAG-svetsning måste avståndet från brännaren till arbetsstycket alltid vara konstant. Vid MMA-svetsning måste dock elektrodhållaren kontinuerligt föras närmare arbetsstycket, så att avståndet mellan elektroden och smältbadet hålls konstant. Detta medför speciella utmaningar vid MMA-svetsning.

Elektrodsvetstillämpningar

MMA-svetsning kan användas under de flesta förhållanden och är därför en tämligen universell metod inom svetsindustrin. Den används allmänt vid installationsarbeten där god åtkomlighet krävs för svetsutrustningen och där arbetet ofta utförs i utomhusmiljö.

MMA-svetsning är en vanlig metod för svetsning av bland annat rörledningar. Det är också en omtyckt metod bland hobbysvetsare och i mindre verkstäder. Den kan även användas för svetsning under vatten där elektroderna är speciellt utvecklade för undervattensmiljö.

MMA-svetsmaskiner

MMA-svetsning kräver strömkälla, återledare och svetsledare med elektrodhållare. Skyddsgas används inte, eftersom svetselektroden är överdragen med ett material som bildar en skyddande gas och slagg över smältbadet. Många TIG-svetsmaskiner är också lämpliga för MMA-svetsning.

Dagens små inverterströmkällor ökar rörligheten och åtkomligheten ytterligare. Strömkällan kan till exempel anslutas till ett elverk via långa kablar, vilket gör att svetsmaskinen kan placeras intill arbetsstycket. De minsta strömkällorna väger idag inte mer än 5 kg.

MMA-svetsning är omtyckt bland hobbysvetsare, eftersom den enda enhet som behövs är strömkällan och svetselektroderna. Ingen skyddsgas krävs, och enheterna arbetar vanligen med ström från det vanliga elnätet.

Bläddra i Kemppis sortiment med utrustning för MMA-svetsning

Elektroder för MMA-svetsning

En svetselektrod är en rak svetstråd av bestämd längd som belagts med ett påpressat hölje. Ena änden på svetselektroden ansluts i elektrodhållaren. Den andra änden stryks mot arbetsstycket för att tända ljusbågen. Elektrodens kvalitet eller handelsbeteckning finns angivet på beläggningen nära anslutningsänden. Vanligtvis anges även AWS ID-klass.

Med en svetselektrods diameter avses diametern på kärntråden. Elektrodbeläggningens huvudsakliga uppgift är att skydda svetsgodset från luftens skadliga inverkan, att alstra slagg över svetsen samt att förenkla bildandet av ljusbågen.

MMA-svetsteknik

Innan du börjar svetsa rekommenderar vi att du kontrollerar skicket på strömkällan, kablarna, elektrodhållaren och återledarklämman. Om strömkällan har en funktionspanel och ett fjärreglage bör även funktionerna i dessa kontrolleras. Kvaliteten och hållfastheten i svetselektroderna måste kontrolleras och stämma överens med arbetsstycket. Elektrodbeläggningen måste vara oskadd.

Starta svetsningen genom att stryka elektrodspetsen mot fogens nederkant i grundmaterialet. När ljusbågen tänts, för du elektroden tillbaka till fogens början utan att ljusbågen förlängs och därefter i jämn takt längs fogen under iakttagande av smältbadets bredd. För svetselektroden med handtaget pekande framåt. Gränsen för slaggbildningen är synlig efter smältbadet. Den måste vara bakom smältbadet. Justera avståndet mellan slaggränsen och smältbadet med hjälp av svetsströmmen och elektrodhållarvinkeln.

Koncentrera dig på båglängden under hela svetsningen och håll den så kort som möjligt. Det är lätt att ljusbågens längd ökar när elektrodens längd minskar under svetsningen. Det kan vara svårt att kontrollera rörelsen i början men man vänjer sig lätt.

När svetselektroden är förbrukad, avlägsna slaggen från svetsfogen och gör rent den färdiga svetsen med en stålborste. Tänd nästa elektrod något framför föregående svets och backa tillbaka över svetsen innan du fortsätter svetsningen.

Avsluta svetsningen genom att backa något mot färdig svets och lyft sedan elektroden rakt upp från arbetsstycket.

Upptäck andra svetsprocesser

Mig/mag-svetsning

Mig/mag-svetsning

tig-svetsning

tig-svetsning

Robotsvetsning

Robotsvetsning

andra svetsprocesser

andra svetsprocesser

Stäng

Tekniska data